Vores 4 behandlingspejlemærker

Individuelle læringsmiljøer

På Mir skolerne tilpasser vi læringsmiljøet til den enkelte elev. Ofte er det nødvendigt med en stor grad af forudsigelighed, forståelighed og dynamik/afprøvning med tydelig struktur og visuel støtte, for at skabe en undervisning, der opleves både tryg og meningsfuld for eleven. Dette kan blandt andet skabes ved at planlægge og foretage de rette didaktiske og pædagogiske interventioner.

Vi arbejder intensivt og vedvarende med at ramme det læringsmiljø, som eleven profiterer mest af i forhold til optimal læring, udvikling og trivsel.

Nærmeste udviklingszone

Udviklingspsykologisk arbejder Mir skolerne med udgangspunkt i Vygotskys model for den Nærmeste Udviklings Zone (NUZO), hvor vi opstiller mål for det/de næste små/mindste skridt i udviklingen, der kan blive taget med den nødvendige støtte. Mir skolerne stiller generelt store krav og har høje forventninger til elevens udvikling naturligvis med afsæt i elevens spirende færdigheder.

Tilbageslusning

Mir skolerne er et midlertidigt skoletilbud, hvor formålet altid er – indenfor en overskuelig fremtid – at kunne inkludere eleven i et større alment undervisningsmiljø, enten på en specialskole eller i den almene folkeskole og i en hastighed, som den enkelte elev kan følge med til. Det er således Mir skolernes fornemste opgave at styrke eleverne, så de kan genfinde lysten til læring, samvær og udvikling, så de kan vende tilbage til- og profitere af de almene undervisnings- og fritidstilbud.

Familiearbejde

Det er vigtigt at inddrage og have et højt kommunikationsniveau med forældre eller andre væsentlige omsorgspersoner. Mir skolerne tilstræber til hver en tid en helhedsorienteret tilgang. Vi vil altid anerkende, at forældrene er eksperter på deres søn/datter – og de eneste gennemgående personer i barnets/den unges liv. Endvidere er det vigtigt at være opmærksom på, at familien kan være presset, og der kan være stor forskel på elevens adfærd og reaktioner hjemme og i skolen.

 

Dette fokus er omdrejningspunktet for Mir skolernes familiearbejde, hvor kontakten til forældrene er nær og hyppig. Og vi rådgiver løbende i forhold til den aktuelle viden om eleven. Familiesamtaler er således en væsentlig del af rammen for dét at have en elev indskrevet på Mir skolerne. Som forældre er man derfor en del af en samskabende, forpligtende og deltagende indsats. Samtalerne med familien kvalificerer vores fælles forståelse af de udfordringer eleven står overfor. Muligheden for at skabe kontakt og sammenhæng mellem skole og hjem, ser vi som en rød tråd i elevens udvikling. Samtalerne koordineres og gennemføres altid af professionelt uddannede familierådgivere. Vi bruger Feedback Informed Treatment (Scott Miller) til den løbende evaluering med henblik på forbedring af processen.

Familiesamtalerne omfatter og dækker også akut opståede behov for rådgivning, støtte, sparring og vejledning, fx i forbindelse med udfordringer eller konflikter enten hjemme eller på skolen, eller i forbindelse med at kunne læse eller forstå en ny børnepsykiatrisk udredning.

Derudover har vi Forældreråd på skolerne, hvor forældrerepræsentanter har indflydelse på Mir skolernes fokusområder og udvikling.