Mir skolernes tilbud

Vores tilbud

Mir Skolerne er et dagbehandlingstilbud med specialundervisning for børn i alderen 6-18 år. 

De to afdelinger udgør rammesætningen af et skole- og behandlingstilbud, der tilbyder et tillidsfuldt og udviklende miljø, der har til formål at hjælpe eleverne godt på vej videre ud i verden med de vanskeligheder, de måtte møde og opleve. Vi søger således at støtte børnene i deres videre følelsesmæssige udvikling, affektregulering og selvstændighed. I vores behandlingsarbejde er det gennemgående og overordnede mål at støtte eleverne til at udvikle evnen til at monitorere sig selv, verbalisere tanker, udholde eventuelle ubehagelige kropslige fornemmelser eller følelser samt at afstemme og udsætte egne behov i konkrete situationer.

Den behandlingsindsats, der indgår i det skoletilbud, som eleverne møder i deres hverdag, har et fast omdrejningspunkt omkring en fortløbende udforskende og nysgerrig tilgang, som imødekommer elevernes oplevelse af at blive set, at være forstået og at føle sig anerkendt.

drenge-kigger

Grundlæggende info om Mir Skolerne

Åbningstider

Skolen er åben i tidsrummet 7.30-16.00 alle hverdage i 200 dage om året med mulighed for tilsvarende udvidet åbningstid efter aftale med hjemkommune i efterårsferie, vinterferie samt udvalgte uger i sommerferien. Indholdet i den udvidede åbningsperiode vil blive tilpasset de tilmeldte elever.

Opfyldelse af folkeskoleloven

Skolen opfylder kravene fra folkeskoleloven, og lærerne er faguddannede i deres fag. Vi tilbyder således folkeskolens afgangsprøve i 9. og 10. klasse og et individuelt tilrettelagt undervisningsmiljø, der baseres på grundige undervisnings- og behandlingsplaner. Al undervisning finder sted på og omkring skolerne, med undtagelse af fysik/kemi hvor vi lejer os ind i lokalerne.

Undervisning og frokost

Al undervisning er placeret i tidsrummet 8.30-14.30. Undervisningen tilrettelægges ud fra den strukturerede visuelle specialpædagogik med et afsæt i TEACCH principperne, så eleven altid ved, HVOR han skal være, HVAD han skal lave, HVORNÅR og HVEM han skal lave det med samt HVOR længe og HVORFOR. Ugeskemaet er struktureret omkring de fagfaglige fag, pauser, socialfag og bevægelse.

Al undervisning finder sted på skolen, undtaget fysik hvor vi lejer os ind i et lokale på en nærliggende folkeskole.

Frokosten foregår som et pædagogisk mål fælles i klasserne og er en del af det behandlingsmæssige arbejde. Vi har både varm og kold mad, og begge afdelinger er ligeledes tilknyttet en frugtordning. 

Certificering

MIR er certificeret DGI-udeskole og lægger vægt på varierende undervisning både inde og ude.

Tilsynsrapport

Her kan du læse MIR skolernes seneste tilsynsrapport

Lejrskoler

Lejrskoler finder sted to til tre gange årligt med et fagfagligt og behandlingsmæssigt indhold. Destination, afholdelse og indhold varierer fra klasse til klasse, da det prioriteres at skabe rum og plads til alle elever.

Idrætsfaciliteter

Mir Skolerne har ikke egne idrætsfaciliteter men gør derimod brug af omkringliggende muligheder. Det værende svømmehaller, idrætshaller, fitnesscentre mv. Begge skoler ligger godt placeret ift. adgang til disse, og begge skoler har adgang til egne biler og busser. Derudover prioriteres bevægelse generelt højt på begge skoler, og mange aktiviteter foregår ude. Begge afdelinger har cykler, som i vidt omfang benyttes i hverdagen. 

Ordblindhed

Vi tilbyder screening for ordblindhed og samarbejder med ordblindeinstituttet om specifik undervisning for ordblinde elever.

PPR og sagsbehandler

Vi arbejder tæt sammen med PPR og sagsbehandler om udviklingen af den enkelte elev. I samarbejde med UU-vejleder støtter vi den unge og familien i at finde muligheder for uddannelse efter endt afgangsprøve. Vi indgår i et samarbejde med SSP i forhold til præventivt arbejde og mere indgående, hvis vi har børn/unge på kanten af loven.

Uddannelsesmesser og praktikophold

Vi deltager i uddannelsesmesser og brobygning på ungdomsuddannelserne. Alle elever i 8.-10. klasse tilbydes og støttes i praktikophold, og for nogle tilbyder vi udvidet praktikophold.

Hjemmeundervisning

I tilfælde af f.eks. længere sygdomsperioder tilbyder vi undervisning i hjemmet. Ligeledes flytter vi undervisningen hjem eller ud, når en elev indskrives på skolen efter et længerevarende skolevægringsforløb. I denne forbindelse er første prioritet at etablere et trygt og velfungerende forhold til skolelivet, for at barnet hurtigst muligt kan indgå i en skolemæssig rutine igen. Afhentning og hjemkørsel kan periodevist være aktuelt for at sikre den rette fremgang.   

SFO-tilbud

SFO-tilbud på skolen efter endt skoledag frem til kl. 16.00 mandag-fredag. Fritidsdelen er struktureret ud fra samme principper som skoledagen, og eleverne er på hold i faste aktiviteter i en periode ad gangen. Her udbydes blandt andet en ugentlig tur i svømmehallen, ligesom der er udeliv, computertid, cykelture, bål-hygge, krea, wellness mv. Fritidsdelen dækkes af vores faste personale, der ligeledes dækker skoledelen. 

Fritidsliv og fritidsjob

Vi tilbyder brobygning til fritidsaktiviteter, hvilket betyder, at vi gerne hjælper til at få etableret et meningsfuldt tilhørsforhold til en fritidsaktivitet uden for skolen. I praksis kan vi fungere som støtte, der er til stede ved opstart og på den led kan være med til at sikre, at det bliver en god oplevelse. Vi kender værdien af sociale relationer, både i og udenfor skolen, og derfor anskuer vi dette som en stor del af vores behandlingsarbejde.

Dertil er vi en del af projektet Mit Første Job, som har til hensigt at hjælpe de unge sikkert ind på arbejdsmarkedet. I kan læse mere herom under afsnittet Projekter, som I finder i rubrikken Om Os.

Familiearbejdet

Det gælder for mange af de børn/unge der starter op på MIRskolerne, at de har været igennem længerevarende og opslidende forløb, der har kostet energi og overskud. Derfor er en stor del af vores praksis også at anskue behandlingsarbejdet som en helhedsorienteret tilgang. Vi sikrer nemlig bedst muligt en god og tryg udvikling for barnet/den unge, hvis såvel skolegang som familieliv kører på skinner.

Forældre har altid mulighed for at få samtaler hos vores psykolog, ligesom vores lærere og pædagogiske personale altid er klar med gode råd og støtte.

Vi tilbyder også temaaftener, hvor eksterne oplægsholdere retter fokus mod et specifikt tema.

Øvrige tilbud

Sløjdværksted, musiklokale, køkken, sanserum mv. er til rådighed på skolerne.

På Naturskolen holder vi kaniner, og alle klasser er med til at tage sig af dem, sørge for mad, rengøre bur mv.