Hverdagen på skolen

Hverdagen på skolen

Vi tilbyder rolige, små, forudsigelige og trygge læringsmiljøer med faste, gennemgående voksne, der møder børnene med tilpassede krav og såvel tydelige som genkendelige forventninger, anerkendelse, støtte og guidening i både skolefaglige og sociale sammenhænge.

På Mir skolerne anser vi det som vores vigtigste opgave at rammesætte og fungere som et skoletilbud, der støtter eleverne både fagligt, følelsesmæssigt og socialt i forhold til lige netop de behov, den enkelte elev har. Vi ønsker at støtte eleverne i at holde fokus, at øve sig i at overskue og strukturere opgaver, mens vi – gennem vores tætte relationer til eleverne – har mulighed for at hjælpe dem følelsesmæssigt og støtte og guide dem i de sociale samspil, der foregår mellem eleverne.

Social træning

Den sociale træning hjælper eleverne med at udsætte egne behov, at aflæse det sociale samspil eleverne imellem, at give plads til andre og langsomt lære at forstå egne handlemønstre, andres handlemønstre samt omgivelsernes respons på disse.

Tilrettelæggelse af skoledagen

Behandlingsaspektet i vores arbejde er at rammesætte og tilrettelægge en skoledag, der tilgodeser den enkelte elevs behov, og som tager udgangspunkt i en grundig afklaring af den situation, eleven aktuelt befinder sig i. Det sker i et tæt samarbejde med jer forældre og eleven selv, så vi sikrer, at behandlingsstrategierne er meningsfulde.

Den behandlingsindsats, som vores dagligdag tager udgangspunkt i, er kendetegnet ved tillidsfulde relationer mellem børn og voksne, tydelighed og forudsigelighed i den faste struktur samt et stort ønske om, at vores skoletilbud giver børnene selvværd og selvtillid, og at de udvikler nye sociale og faglige kompetencer. Vi ønsker ligeledes at bane vejen for, at eleverne langsomt får indsigt i deres egen situation med alle de muligheder, der findes efter en skolegang hos os. En indsigt, som også hjælper børnene med at forstå de potentielle vanskeligheder, som de vil møde gennem deres liv.

Kerneopgaven

Vores kerneopgaver er at skabe et motiverende, kreativt og udviklende skolemiljø, der kan tilpasses den enkelte elev. Vi tager udgangspunkt i de styrker og ressourcer eleverne allerede besidder, og som vi oplever vores elever opnår på Mir skolerne. Dernæst arbejder vi målrettet og intensivt med at udvikle eleverne, hvor de hver især har det svært. Mir skolerne er et sted, hvor eleverne i tillidsfulde relationer kan lære de vanskeligheder, de i givne sammenhænge måtte opleve, og i fælleskab udvikler, som eleverne kan tage med videre i livet.

Skoledagen

Mir skolerne fungerer som heldagsskole og har åbent fra kl. 8-16.15. Dagen er tilrettelagt ud fra den enkelte elevs behov. Selve den skolefaglige del er tilrettelagt således, at eleverne modtager den type undervisning, der kræver mest koncentration inden frokost. Det vil sige, at vores temaundervisning, svømning, idræt, hjemkundskab e.l. primært ligger efter frokost. Derudover har vi værksteder efter kl 14.30, som eleverne kan deltage i. Nogle elever bliver hentet dagligt kl 14.30 og herefter bliver resten af eleverne løbende afhentet frem til kl. 16.15. Afhentningstidspunkter varierer i perioder alt efter det enkelte elevs behov.

Skoledagen starter mellem kl 8 – 8.30. Eleverne møder ind og har deres egen rutine for, hvordan de bedst muligt starter dagen. Skoledagen er bygget op, så eleverne genkender strukturen fra folkeskolen. Undervisningen veksler mellem fælles undervisning i de enkelte klasser og individuelt arbejde på deres egen plads. Når eleverne bliver undervist i hold, er de opdelt efter fagligt niveau og koncentrationsevne samt efter hensyn til de sociale relationer eleverne imellem.

Dagligdagen er bygget op omkring tydelige og faste rammer, hvor der er korte og forudsigelige faglige og sociale aktiviteter. Skoleskemaet og dagens aktiviteter er visualiseret, således at skoledelen bærer præg af faste rutiner og genkendelighed for eleverne. Inden hver aktivitet tydeliggøres aktivitetens form og varighed for eleverne. Vi spiser desuden frokost sammen hver dag. Frokosten er en del af den daglige sociale træning,

Lejrskoler

Lejrskoler bliver arrangeret to gange årligt. På lejrskolerne arbejder vi med at støtte de sociale relationer i klassen gennem fælles aktiviteter. Vores erfaring er, at vi får opbygget tætte værdifulde relationer med eleverne på disse. Lejrskolerne er struktureret ud fra den enkelte elevs behov og vi flytter vores behandlingsramme med. For nogen elever kan tanken om en lejrskole være meget voldsom. Vi udarbejder i disse tilfælde et pædagogisk forløb for eleven, som i sidste ende hjælper eleven med at komme med. For nogle elever er deltagelse om dagen målet, for andre kan en enkelt overnatning være nok. Nogen elever tager først med efter at have gået på skolen længe. Denne plan arbejder vi med i fællesskab med jer. Efter en lejrskole har eleverne oplevelsen af at have flyttet sig og har en succesoplevelse med sig.

Daglig udveksling og dialog

Vi oplever, at det tætte samarbejde med forældrene giver os mulighed for hele tiden at justere vores arbejde omkring den enkelte elev. Derfor ønsker vi til enhver tid en tæt kontakt til elevernes forældre. Det være sig både gennem kanaler som Skoleintra, telefonsamtaler, SMS-beskeder og lignende, og også ved fysiske møder eller mere uformelle ansigt-til-ansigt samtaler. Vi anser den viden, som I forældre har omkring elevernes behov og det, der måtte være på spil for dem, som værende enormt værdifuld for den forståelse, vi ønsker at møde eleverne med, når de tilbringer deres skoledag med og hos os.