Undervisnings, projekter og aktiviteter

Undervisning, projekter og aktiviteter

På skolerne tager vi afsæt i det enkelte elevs faglige, personlige og sociale kompetencer i rammesætningen af et undervisningsmiljø, der bærer præg af genkendelighed, forudsigelighed, tydelighed og tætte relationer til faste lærere og pædagoger.

Vi prioriterer, at have et vist antal kollektive undervisningssituationer, hvorfor vi skaber en ramme, hvori børnene kan øve sig i dette. Undervisningen bliver tilrettelagt sådan, at eleverne får mulighed for at øve sig i at være en del af et fagligt og socialt fællesskab. Inden for dette fællesskab tager vi afsæt i de udfordringer, den enkelte elev har. Med udgangspunkt i elevernes neurologiske fundament arbejder vi dermed i det kollektive samvær med hele tiden at dygtiggøre den enkelte elev i at være en del af klassefællesskabet. I den forbindelse benytter vi os af kompenserende interventionsmetoder – eksempelvis skærmning af ydre stimuli, deltagelse i forskellige tidsintervaller (visualiseret med Time Timer) eller med anden understøttende tilgang.

Fællesundervisning

Eksempler på fællesundervisning kan være “Ultranyt” med fokus på fælles drøftelse og diskussion af aktuelle temaer i samfundet, danskfaglige forløb om ordklasser, skriveforløb, hvor der forfattes fagbøger, temauger med idræt og bevægelse, fagtemaer i kristendom, historie, biologi, projekter på tværs (motionsuge, middelalderuge, naturuge) og opførelsen af teatermusicals. I disse forløb indgår fælles fremlæggelse af projekter.

Ture og traditioner

Vi tager endvidere ofte eleverne med på småture ud af huset. Turene fungerer som social træning i at være ude blandt andre mennesker, at kunne afkode, hvordan man opfører sig i forskellige kontekster og som øvelser i at være sammen med hinanden. Inddragelse af naturen og udeliv i undervisningen er et fokusområde på Mir Naturskolen. Vi gennemfører eksempelvis undervisningsforløb i skoven/haven, naturskoleundervisning, temauger om natur, lejrskoler med udeliv/natur-tema samt ugentlige cykel- og gåture ved skov og mark. Mir skolerne er særligt optagede af at kombinere bevægelse og læring. Vi har ligeledes særligt fokus på at opbygge stærke traditioner og netværk i lokalmiljøet. Det udmønter sig bl.a. i teaterforestillinger, hockeyprojekter, luciaoptog, fastelavn og julehygge.

shelter_web