Ingenting kommer af ingenting – Inklusion kommer af noget!

Børn bliver ikke automatisk inkluderet, blot ved at forblive i Folkeskolen. Ordet inklusion betyder at blive inddraget og være en del af et fællesskab. Inklusion kræver en aktiv deltagelse af omgivelserne; læreren, pædagogen og klassekammeraterne. At skabe de rette rammer for inklusion af børn med særlige behov kræver tid, individuelt kendskab til eleven, en stærk relation til eleven samt de rette redskaber, kompetencer og viden hos læreren.

For af lykkes med inklusion ligger der således en bevægelse i retning af individet, men samtidig en bevægelse tilbage til fællesskabet, for at inklusion kan siges af være fuldbragt.

Nogle børn har så svære udfordringer, det være sig angst, diagnoser, ringe eksekutive funktioner, tilknytningsforstyrrelser og andre socio-emotionelle problematikker, at de ikke kan profitere, endsige trives i et ordinært klassefællesskab. De børn vil ofte have et stort fravær, mistrives, og vil derfor ikke opleve faglig og personlig udvikling.

Denne gruppe af børn vil blomstre af at blive inkluderet i det fællesskab, som en specialskole kan tilbyde. Et mindre og overskueligt fællesskab, hvor individuelle hensyn er i fokus. Et fællesskab der er struktureret og omkranset af voksne med særlige kompetencer, viden og erfaringer inden for arbejde med disse specifikke grupper af børn.  I dette trygge læringsrum kan børn træne deres evner til at tage del i det store fællesskab, som Folkeskolen og samfundet generelt byder på. Mange elever vil kunne inkluderes i Folkeskolen eller på en ungdomsuddannelse, når eleven har tillært sociale og personlige kompetencer, når eleven er blevet herre over sine begrænsninger og udfordringer, og når eleven er kommet på et alderssvarende fagligt niveau.

Lærerne i den danske folkeskole er pressede i disse år. Forberedelsestiden reduceres, kravet om faglige resultater og dokumentation er større end nogensinde, lærerne skal opfinde indhold til nye fagområder, såsom understøttende undervisning og bevægelse – for blot at nævne få områder.  Barnet med særlige behov, som har brug for at der tages individuelle hensyn, og at der er særligt tilrettelagte fysiske, strukturelle og pædagogiske rammer, har trange kår hvad angår mulighederne for at blive inkluderet i folkeskolens fællesskab. Inklusion kræver et stort og omfattende arbejde fra skolens side. Ingenting kommer af ingenting. Inklusion kommer af noget.

En mor til en dreng med ADHD, som var inkluderet i Folkeskolen, fortalte at hendes søn ofte blev sendt hjem før tid, for at undgå at han blev træt og urolig og således forstyrrede undervisningen. ”Det er som om at skolen i inklusionens hellige navn ekskluderer min søn!”

Skoledirektør Lise Ammitzbøll