Hvilket klassetrin starter mit barn op på?

På Askovfondens Mirskoler arbejder vi ikke nødvendigvis i de traditionelle klassetrin. Dette skyldes at vores elever kommer hos os med vidt forskellige baggrunde og skoleforløb bag sig. For mange gælder det også, at der forinden har været lange perioder med skolevægring, hvor eleven har været i skole i begrænset omfang, eller måske slet ikke har været i skole i flere år. Der kan derfor være mange forskellige hensyn og behov der skal tilgodeses, ligesom faktorer såsom faglig kunnen, social forståelse samt særlige interesseområder vil være en stor del af den samlede begrundelse for en given placering.

På Naturskolen har vi pt. 5 hold, der er sammensæt med baggrund i en række af faktorer såsom;
Interesser, behov, faglighed, alder. De forskellige grupper minder om en klassisk opdeling ift. alder.

På skolen på Hjortholmsvej udgør gruppen 3 forskellige hold, der ligeledes er sammensat med forskellige behov som springbræt, men alligevel inddeler gruppen nogenlunde i indskoling, mellemtrin samt udskoling.


Der kan således snildt opstå en klasse med stor aldersspredning, men hvor relationerne i dén grad kan blomstre og hvor eleverne kan få stort udbytte af hinandens ressourcer.
Vi gør alt hvad vi kan for at finde den rette klasse til at starte med, og følger derfor nøje en helhedsorienteret opstartsproces.

Vigtigt med den gode opstart

En god opstart kan være essentiel for at sikre den rette udvikling for eleven på vores skole. Derfor gør vi også meget ud af opstartsprocessen, hvor vi forsøger at ramme rigtigt med placeringen af eleven i første omgang.
Vi prioriterer at møde eleven samt forældre, og også at lærere/pædagoger fra forskellige klasser er med i processen, således at vi har flere sæt øjne på. Hvor er der oplagte relationer, mulighed for spejling, fagligt match mv. I denne proces er også forældrenes indspark centrale, for at kunne nuancere og male det fulde billede.

I flere tilfælde oplever vi, at der kan være behov for samarbejder på tværs. Dette kan skyldes mange ting.
Måske har en elev en meget udviklet faglighed, hvilket taler for at man tilgodeser dette ved at skabe rammer hvor den faglige udfordring er i fokus. Omvendt kan selvsamme elev have andre behov rent socialt, hvorfor en faglig fokuseret rammesætning måske alligevel ikke helt er det der er behov for.

”Rasmus har enorm stor gavn af at have fysik med udskolingsklassen. Men så snart timen er slut, er det tydeligt at han socialt og personligt er et lidt andet sted.”.

Når der er elever der har gavn af forskellige rammesætninger, arbejder hele skolen tæt sammen, og får øje på de muligheder vi har. Ovenstående citat viser tydeligt, hvordan et samarbejde med fagligt fokus har lykkes. Rasmus er velplaceret i sin klasse, hvor han socialt fungerer med resten af gruppen. Men fagligt savner han udfordringer, og derfor har man valgt at lade ham følge andre timer også.

Hvor den faglige vinkel er én tilgang til samarbejde, kan sammenfletningerne også have hold i særlige interesser, som f.eks. ridning, tegning, computer mm. På Naturskolen benytter vi os særligt af undervisning omkring heste, hvor helt særlige relationer på tværs af klasser er blevet bygget op.


Det sker selvfølgelig også, at vi ikke rammer helt plet i placeringen. Det kan skyldes at eleven starter op hos os med et helt andet overskud og vilje end tidligere observeret, eller at de relationer vi så for os, simpelthen ikke kan etableres. Derfor arbejder vi også med et fleksibelt system, således at man kan;
– Skifte klasse i løbet af et skoleår.
– Afprøve praktik i andre klasser.
– Deltage i udvalgte timer hos andre klasser.

Det er selvfølgelig en meget væsentlig præmis, at vi ikke blot smider vores elever rundt imellem klasserne. Derfor følger vi en fastsat beslutningsproces, hvor vi taler alle udfald igennem, fordele/ulemper, risici mv. På denne måde sikrer vi os at en eventuel flytning kun udføres, når alle scenarier er gennemtænkt og alle er med på planen. Også eleven. 

https://skolenmir.dk/kontakt-2

https://skolenmir.dk/skoler/naturskolen

https://skolenmir.dk/skoler/hjortholmsvej