Hverdagen

Hverdagen

Det gælder for begge afdelinger og alle grupper, at vi tilbyder rolige, små, forudsigelige og trygge læringsmiljøer med faste, gennemgående voksne. Vi møder børnene/de unge med tilpassede krav og såvel tydelige som genkendelige forventninger, anerkendelse og støtte i både skolefaglige og sociale sammenhænge. Personalegruppen har mange års erfaring på området og brænder for arbejdet på området. Dette kan mærkes, og hverdagens tydelige struktur bærer præg af en velbegrundet teoretisk – og erfaringsbaseret opbygning.

Behandlingsaspektet i vores arbejde er at rammesætte og tilrettelægge en skoledag, der tilgodeser den enkelte elevs behov, og som tager udgangspunkt i en grundig afklaring af den situation, eleven aktuelt befinder sig i. Det sker i et tæt samarbejde med jer forældre og eleven selv, så vi sikrer, at behandlingsstrategierne er meningsfulde. Derfor kan mødetider, indhold, transport mv. se meget forskellige ud.

Skoledagen

Al undervisning er placeret i tidsrummet 8.30-14.30. Ugeskemaet er struktureret omkring de fagfaglige fag, pauser, socialfag og bevægelse. Frokosten foregår som et pædagogisk mål fælles i klasserne og er en del af det behandlingsmæssige arbejde.

Skoledagen er bygget op, så eleverne genkender strukturen fra folkeskolen. Undervisningen veksler mellem fælles undervisning i de enkelte klasser og individuelt arbejde på deres egen plads. Når eleverne bliver undervist i hold, er de opdelt efter fagligt niveau og koncentrationsevne samt efter hensyn til de sociale relationer eleverne imellem.

Om skolen

Skolen opfylder kravene fra folkeskoleloven, og lærerne er faguddannede i deres fag. Vi tilbyder derfor også folkeskolens afgangsprøve i 9. og 10. klasse og et individuelt tilrettelagt undervisningsmiljø.

MIR er certificeret DGI-udeskole, og lægger vægt på varierende undervisning både inde og ude.

Mir Skolerne har ikke egne idrætsfaciliteter, men gør derimod brug af omkringliggende muligheder. Det værende svømmehaller, idrætshaller, fitnesscentre mv. Begge skoler ligger godt placeret ift. adgang til disse, og begge skoler har adgang til egne biler og busser. Derudover prioriteres bevægelse generelt højt på begge skoler, og mange aktiviteter foregår ude.

Sløjdværksted, musiklokale, køkken, sanserum, cykler mv. er til rådighed på skolerne.

Åbningstider

Skolen er åben i tidsrummet 7.30-16.00 alle hverdage i 200 dage om året med mulighed for tilsvarende udvidet åbningstid efter aftale med hjemkommune i efterårsferie, vinterferie samt udvalgte uger i sommerferien. Indholdet i den udvidede åbningsperiode vil blive tilpasset de tilmeldte elever.

Muligheder og tilbud

Vi tilbyder screening for ordblindhed og samarbejder med ordblindeinstituttet om specifik undervisning for ordblinde elever.

Vi arbejder tæt sammen med PPR og sagsbehandler om udviklingen af den enkelte elev. I samarbejde med UU-vejleder støtter vi den unge og familien i at finde muligheder for uddannelse efter endt afgangsprøve.

Vi deltager i uddannelsesmesser og brobygning på ungdomsuddannelserne. Alle elever i 8.-10. klasse tilbydes og støttes i praktikophold, og for nogle tilbyder vi udvidet praktikophold.

SFO-tilbud på skolen efter endt skoledag frem til kl. 16.00 mandag-fredag. Fritidsdelen er struktureret ud fra samme principper som skoledagen, og eleverne er på hold i faste aktiviteter i en periode ad gangen. Her udbydes blandt andet en ugentlig tur i svømmehallen, ligesom der er udeliv, computertid, cykelture, bål- hygge, krea, wellness mv. Fritidsdelen dækkes af vores faste personale, der ligeledes dækker skoledelen.

Brobygning til fritidsaktiviteter betyder, at vi gerne hjælper til at få etableret et meningsfuldt tilhørsforhold til en fritidsaktivitet uden for skolen. I praksis kan vi fungere som støtte, der er til stede ved opstart og på den led kan være med til at sikre, at det bliver en god oplevelse. Vi kender værdien af sociale relationer, både i og udenfor skolen, og derfor anskuer vi dette som en stor del af vores behandlingsarbejde.

Praktisk information

I tilfælde af f.eks. længere sygdomsperioder tilbyder vi undervisning i hjemmet. Ligeledes flytter vi undervisningen hjem eller ud, når en elev indskrives på skolen efter et længerevarende skolevægringsforløb. I denne forbindelse er første prioritet at etablere et trygt og velfungerende forhold til skolelivet, for at barnet hurtigst muligt kan indgå i en skolemæssig rutine igen. Afhentning og hjemkørsel kan periodevist være aktuelt for at sikre den rette fremgang.