Børnepsykologisk undersøgelse - Skolen mir

Børnepsykologisk undersøgelse

Børnepsykologisk undersøgelse

Børnepsykologisk undersøgelse

Børnepsykologisk undersøgelse

På MIR-skolerne laver vores psykolog en børnepsykologisk undersøgelse, når der vurderes at være behov for det. En børnepsykologisk undersøgelse består af:

  • Psykologisk testning med WISC-IV til vurdering af barnets kognitive evner, herunder dets styrker og svagheder.
  • Samtaler med forældre og eventuelt barnet selv om dets udviklingshistorie, herunder tidligere undersøgelser og behandling.
  • En gennemgang og sammenstilling af tidligere testresultater. Mange børn WISC-testes første gang, mens de er under stor belastning. En gentestning når de er kommet i trivsel og positiv udvikling, kan i nogle tilfælde give et mere retvisende billede af barnets kognitive formåen.

Den børnepsykologiske undersøgelse bruges i vores behandlingsplanlægning og er et vigtigt redskab i det tværfaglige samarbejde mellem psykolog og personale (pædagoger og lærere).

WISC-IV testen giver adgang til viden om barnets sproglige og visuelle forståelse, samt evne til logisk tænkning. Ydermere gør resultatet os klogere på barnets kognitive effektivitet forstået som barnets evne til forarbejdning af information og arbejdshukommelsens kapacitet.

Fælles for mange af vores elever er, at deres intellekt er gennemsnitligt, men deres kognitive effektivitet er nedsat. Dette forhold gør det sværere for barnet at huske og forstå information, hvilket vanskeliggør indlæringen. WISC-testen gør os klogere på, hvordan vi støtter op om elevens kognitive evner i undervisningen, på en måde som tager højde for dets kognitive ressourcer og udfordringer.

I samarbejde med skolens specialpædagogiske leder kan vi på baggrund af WISC-resultaterne tilrettelægge en tilgang til undervisningen, hvor de specialpædagogiske hjælpemidler tilpasses det enkelte elevs kognitive profil.