Evidensinformeret læring og udvikling

Evidensinformeret læring og udvikling

Hele vores behandlingsgrundlag bygger med evidensbaserede strategier. Vi ønsker løbende at dokumentere effekten af vores indsatser. Det gælder både effekten af vores familiearbejde og elevernes oplevelse af deres lærings- og udviklingsmuligheder på Mir skolerne.

Vi har derfor implementeret de 3 følgende redskaber, som kan styrke og udvikle vores behandlingsindsats.

Learning Rating Scale og Well Beeing Rating Scale

Læringsskalaen og Trivselsskalaen er udviklet af Poul Nissen, og er udformet som et digitalt redskab, der dels kan måle om eleverne lærer noget, dels om de trives. Redskabet sikrer et evidensbaseret afsæt for at arbejde med læring og trivsel. Det gør os i stand til at måle effekten af vores didaktiske arbejde i undervisningen samt i vores behandlingsarbejde.

De 2 skalaer der arbejdes efter er:

LRS                – Learning Rating Scale (læringsskalaen)

WRS              – Wellbeing Rating Scale (trivselsskalaen)

Der måles på elevens udvikling i forhold til læring, forventning, forståelse af didaktiske metoder samt trivsel hos eleven selv, i hjemmet og i skolemiljøet.

Feedback Informed Treatment

Vores systematiske feedback-metode gør det naturligt at evaluere hver enkelt indsats. Både i forhold til hvad eleven får ud af den, og hvordan han eller hun oplever relationen til den medarbejder, der udfører aktiviteten. Det afgørende for os er, at de elever, der er i Mir skolernes dagbehandlingstilbud, reelt får det bedre.

FIT er et brugerstyret dialog- og evalueringsredskab, som fokuserer på den enkelte borgers udbytte af indsatsen. Metoden er udviklet af Scott D. Miller, ph.d. og Barry L. Duncan, Psy.D., og er godkendt som evidensbaseret praksis. FIT bidrager i øvrigt til, at vi sikrer maksimal brugerinddragelse, fordi den professionelle og brugeren på en systematisk måde taler om effekten af indsatsen og alliancen. Vi bruger FIT med fokus på at evaluere værdien af aktiviteter, og derved sikre at de bidrager til progression for den enkelte elev på Mir skolerne.

Om læringsskalaen og trivselsskalaen

Formålet med læringsskalaen og trivselsskalaen er at skabe et datagrundlag for tilrettelæggelse af en undervisning/pædagogik, hvor alle elever lærer noget og trives, og ikke kun nogle elever.

Læringsskalaen er udviklet med henblik på at måle, om eleverne lærer noget i skolen. Blandt andre er John Hattie ud fra analyser af en række undersøgelser nået frem til, at en af de mest betydningsfulde enkeltfaktorer til fremme af skolepræstationer er feedback. Her tænkes der på feedback fra eleven til læreren, hvor læreren modtager feedback fra elevens perspektiv i forbindelse med undervisningen. En sådan feedback får læreren med læringsskalaen.

Trivselsskala måler, hvor godt børn og unge har det, og om de trives. Trivsel er ikke blot fravær af negative faktorer, men et udtryk for i hvor høj grad der er “energi” til udvikling i form af overskud, gåpåmod, handlekraft og glæde ved at være til. Graden af trivsel er således et udtryk for, i hvor høj grad den enkelte elev vurderer sin generelle livskvalitet på en favorabel måde.