Elevsamtaler

Elevsamtaler

Der afholdes elevsamtaler løbende, hvor vi arbejder med den enkeltes identitetsdannelse, selvbevidsthed, sociale kompetencer og en fælles formulering af udviklingsmål. Samtalerne tager dels udgangspunkt i elevens behandlingsplan og dels i det, der måtte ”røre sig i eleverne” og være på spil på et givent tidspunkt. Det kan være konkrete situationer, der enten er profiterende eller udfordrende for en elev. Eller særlige forhold omkring en konkret relation i en elevs liv, bekymringer rettet mod en forestående hændelse eller lignende. Et vigtigt aspekt i elevsamtalerne er, at vi arbejder med målskemaer, hvor eleverne selv visuelt kan blive opmærksomme på deres potentialer, ønsker og udviklingskurve.

Med elevsamtalerne ønsker vi at skabe et trygt og tillidsfuldt rum, hvor eleverne får mulighed for at have indflydelse på at nå deres mål for deres udvikling. Samtalerne kan i praksis se meget forskellige ud afhængigt af, hvor gamle eleverne er, og hvad det er for nogle emner, der er behov for at vende sammen. I nogle sammenhænge arbejder vi med sociale historier eller tegneserier, der hjælper eleverne med at beskrive hændelsesforløb og konsekvensrækker, mens vi i andre situationer arbejder med at veksle mellem forskellige tidsoplevelser for derved at forme en udviklingssti mellem ”det, jeg plejede at gøre/ den, jeg engang var” og ”det, jeg godt kunne tænke mig at kunne/den, jeg gerne vil være”. Vi søger med elevsamtalerne at give eleverne et sprog, hvor de kan beskrive dét, der fylder, eller dét, som kan være svært at få talt om på andre tidspunkter.

Eleverne har endvidere belønningssystemer i den udstrækning, hvor det giver mening for den enkelte. Her indarbejder vi henholdsvis faglige og sociale mål, som bliver formuleret i samarbejde med eleverne under elevsamtalerne, og som tjener til at motivere og guide i retningen af at få det endnu bedre med sig selv og andre. Belønningssystemerne indeholder altså små og overskuelige opgaver eller mål, der har til hensigt at arbejde med konkrete udfordringer eller ønsker på tydelig og overskuelig vis.

Den behandlingsindsats, som eleverne møder i deres dagligdag, tager altså også udgangspunkt i en række konkrete faglige, sociale og personlige mål, som formuleres i elevsamtaler, men også gennem den løbende kontakt mellem skolen og forældrene. Vi anser det som værende afgørende for et profiterende forløb, at såvel forældrene som eleven selv føler ejerskab over for de mål, der bliver sat.

Relationen er omdrejningspunktet

I det konkrete, individuelle behandlingsarbejde ønsker vi at lade en tillidsfuld relation mellem den enkelte elev og de voksne være omdrejningspunktet, der muliggør et videre arbejde ud i at ”rykke ved det”, der måtte være en udfordring eller på anden vis et ønskeligt udviklingspunkt. Vores erfaring er, at i det øjeblik, eleven oplever at befinde sig i en tryg relation, vil det give mening at tage hul på samtaler, hvori eleven kan forholde sig til sig selv og de muligheder eller udfordringer, der måtte ligge foran det.

mir-bål1